Emil Öhmannin Säätiö

Emil Öhmannin säätiö perustettiin vuonna 1993. Säätiöön on sijoitettu Tiedeakatemian entisen yleissihteerin Emil Öhmannin tähän tarkoitukseen testamenttaama omaisuus. Säätiön hallituksena toimii Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti germaanisen filologian tutkijoille.

Vuosikertomus

Öhmannin Säätiön vuosikertomus julkaistaan osana Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirjaa. Vuosikertomuksen sähköiset versiot löytyvät myös Vuosikirjan verkkoversiosta. Lue lisää: Vuosikirja

Apurahat

Öhmannin Säätiön apurahahaku järjestetään vuosittain huhti/toukokuussa. Apurahat jaetaan lokakuussa.

Vuonna 2018 julistettiin haettavaksi ensimmäinen Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin. Instituutti-apurahalla katetaan matkat, majoitus ja työpiste instituutin tiloissa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Apuraha on suuruudeltaan 1.000 euroa kuukaudessa. Tutkimusalat olivat saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimus, ja apurahaa pystyivät hakemaan kaikki suomalaisten yliopistojen tutkijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat.

Lisätietoa:
Haettavat apurahat: Öhmannin Säätiö
Instituutti-apuraha
Myönnetyt apurahat


Emil Öhmannin Säätiön säännöt

Emil Öhmannin Säätiön säännöt, vahvistettu PRH:ssa 12.6.2018

1 §

Säätiön nimenä on Emil Öhmannin Säätiö sr, englanniksi Emil Öhmann Foundation sr, saksaksi Emil Öhmann Stiftung sr, ruotsiksi Emil Öhmann Stiftelse sr ja kotipaikkana Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista tieteenharjoitusta, ennen kaikkea germaanisen filologian tutkimusta.

3 §

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja.

Säätiön omaisuuden tuotosta jaetaan vuosittain sellainen apuraha erittäin lahjakkaalle nuorelle, poikkeustapauksessa myöskin varttuneelle germaanista, kernaimmin saksalaista filologiaa tutkivalle, filosofian tohtorin arvon jo saavuttaneelle hakijalle, jonka turvin tämä ansiotyöstä vapaana voi harjoittaa tutkimuksia.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Suomalainen Tiedeakatemia ry:lle.

4 §

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 §

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Suomalainen Tiedeakatemia ry:n esimies ja varapuheenjohtajana varaesimies. Suomalainen Tiedeakatemia ry:n hallitus nimeää säätiön hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista vähintään yhden jäsenen tulee edustaa säätiön toimialaa.

Suomalainen Tiedeakatemia ry:n hallitus voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee sääntöjä muutettaessa kuluvaa toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle.

6 §

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu lähetetään hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut.

Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

7 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Säätiön hallitus voi päättää nimenkirjoitusoikeuden antamisesta muullekin henkilölle yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

8 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus huhtikuun loppuun mennessä.

Säätiön tilinpäätös, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat sekä toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee toimittaa tarkastus ja antaa kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä. Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on viipymättä kokoonnuttava päättämään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto antaa aihetta.

9 §

Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, tullakseen voimaan, tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli päätös koskee säätiön tarkoituksen muuttamista, siitä on jälkimmäisessä kokouksessa päätettävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kaikista hallituksen jäsenistä.

Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin päätös, joka koskee säätiön tarkoituksen muuttamista.

Säätiön purkautuessa tai lakatessa sen varat on luovutettava käytettäväksi säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen