Tieteen historia

Tiede on ollut ratkaisevassa roolissa suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumisessa, kaupungistumisessa ja teollistumisessa.

Suomen tieteen historia -hanke

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran johdolla vuonna 2023 käynnistetty hanke luo katseen tieteen historiaan Suomessa itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä toisen maailmansodan jälkeen ja 1960-luvulta alkaneen ekspansiivisen vaiheen kautta 2000-luvun murroksiin saakka.

Tiede on ollut ratkaisevassa roolissa suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumisessa, kaupungistumisessa ja teollistumisessa. Tarkastellessaan tieteen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja toisaalta tieteen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, hanke kiinnittää erityistä huomiota

  • tieteentekijöiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan väliseen vuoropuheluun
  • suomalaisen tiedeyhteisön asemaan kansainvälisellä tiedekentällä
  • tieteenaloja yhdistäviin tekijöihin
  • tieteentekijöiden käsityksiin omasta toiminnastaan suhteessa muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Muistitietokeruun, haastattelujen ja arkistotutkimuksen keinoin koottu ainutlaatuinen aineisto antaa mahdollisuuden liikkua tutkimustyön mikrotasolta tieteen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä luotaavalle makrotasolle. Analyysimme Suomen tieteen historian vaiheista yhdistetään viimeaikaisiin keskusteluihin globaalihistoriasta, tieteenhistoriasta lineaarisen edistysuskon kriisin valossa, sekä tiedonhistoriasta metodologisena vaihtoehtona perinteiselle tieteenhistorialle.

Dosentti Stefan Nygård (Suomalainen Tiedeakatemia, Helsingin yliopisto) toimii hankkeen vastuullisena johtajana. Suunnitellun kirjasarjan päätoimittajat ovat professori Jari Ojala (Suomalainen Tiedeakatemia, Jyväskylän yliopisto), professori Henrik Meinander (Suomen Tiedeseura, Helsingin yliopisto) ja dosentti Heini Hakosalo (Suomen Historiallinen Seura, Oulun yliopisto).

Hankkeen keskeiset käsikirjoitukset valmistuvat vuoteen 2028 mennessä ja sen yhteydessä kerätty muistitieto, haastattelut ja muu aineisto ovat tiedeyhteisön käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Aineistot tallennettaan Suomalaisen Kirjallisuuden (SKS), Svenska Litteratursällskapetin (SLS) ja Kansallisarkiston (KA) kokoelmiin. Hankkeessa ovat mukana myös Tieteellisten Seurain Valtuuskunta ja Suomen Historiallinen Seura.

Muistitietokeruu

Suomalaisten tiedeseurojen organisoima Suomen tieteen historia -hanke kerää muistitietoa Suomessa vaikuttavilta ja vaikuttaneilta tutkijoilta. Keruuaikaa on jatkettu 31.12.2024 asti. Lisätietoa alla!

Keruukutsu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla.

Svenska litteratursällskapet i Finland: Vetenskapens historia i Finland – insamling av traditioner och berättelser 

Tiedote suurkeruun käynnistymisestä Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Stefan Nygård
projektipäällikkö
p. 050 360 1973
stefan.nygard@acadsci.fi