Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet on vahvistettu Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen kokouksessa 5/2020 (27.4.2020) ja esitelty jäsenille kevätkokouksessa 4.9.2020.

Suomalaisen Tiedeakatemian eettiset periaatteet

Nämä eettiset periaatteet koskevat Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenen tutkimustoimintaa sekä muuta toimintaa tutkijana tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa.

1. Rehellisyys (Integrity).

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ei saa plagioida tai vääristää tutkimustuloksia, ja hänen tulee muutoinkin toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

2. Puolueettomuus (Objectivity).

Jäsenen tulee toimia puolueettomasti ja riippumattomasti antamatta epäasiallisten motiivien vaikuttaa toimintaansa. Sellaiset taloudelliset ja muut sidonnaisuudet tulee ilmoittaa, jotka ovat tarpeen hänen puolueettomuutensa arvioimiseksi.

3. Vastuullisuus (Sustainability).

Jäsenen tulee, mikäli se hänen toiminnassaan luontevasti käy päinsä, edistää ekologista, sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kestävää kehitystä sekä antaa tiedeosaamisensa yhteiskunnallisen päätöksenteon perustaksi. Tieteellistä jälkikasvua tulee tukea ja tieteen jatkuvuutta vaalia. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että hänellä on riittävä osaaminen tehtävissään ja että tehtävät suoritetaan huolellisesti.

4. Luotettavuus ja luottamuksellisuus (Confidentiality).

Jäsenen tulee toimia objektiivisesti ja luottamuksen arvoisesti vertaisarvioinneissa ja antaa aikaisemmalle tutkimukselle sille kuuluva arvo lähdeviittauksissa ja muutoin. Salassa pidettävää tai muutoin luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa, ja tietoja tulee säilyttää asianmukaisella tavalla.

5. Ammattimainen käytös (Professional behaviour).

Jäsenen tulee käyttäytyä asianmukaisesti kanssaihmisiä kohtaan ja pidättäytyä syrjinnästä, häirinnästä ja valta-aseman väärinkäytöstä.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, joka rikkoo näitä eettisiä periaatteita, voidaan erottaa Tiedeakatemian jäsenyydestä Tiedeakatemian sääntöjen tai yhdistyslain (503/1989) mukaisesti.


Ohjenuorat tekoälyn käyttöön Suomalaisessa Tiedeakatemiassa

Tiedeakatemian toimiston ohjenuorat tekoälyn käyttöön. Julkaistu 21.5.2024

Käytän tekoälyä aina vastuullisesti ja eettisesti. Käytännössä se tarkoittaa seuraavia asioita:

  1. Suhtaudun tekoälyyn työvälineenä, joka tukee ja täydentää omaa asiantuntemustani.

  2. Varmistan, että tekoälyn tuottama tieto on paikkansapitävää ja relevanttia, enkä hyväksy sokeasti tekoälyn tuottamia vastauksia.

  3. Pidän vastuun tekemistäni päätöksistä aina itselläni ja huolehdin siitä, että tekoälyn rooli on ainoastaan avustava.

  4. Parannan ja jatkojalostan tekoälyllä tuottamaani sisältöä itse tai yhdessä muiden kanssa.

  5. Jaan tekoälyyn liittyviä kokemuksia ja käyttötapoja työkavereille, jotta osaaminen työyhteisössä syvenee.

  6. Suhtaudun tekoälyyn uteliaasti oppimismahdollisuutena ja haastan itseäni kokeilemaan.

  7. Huolehdin tietoturvasta enkä syötä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja tekoälylle.