Säännöt

Säännöt hyväksytty kevätkokouksessa 4.9.2020 ja syyskokouksessa 9.11.2020 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 23.11.2020

Suomalainen Tiedeakatemia ry:n säännöt

1 § Tarkoitus
2 § Osasto- ja ryhmäjako
3 § Jäsenet
4 § Jäsenkelpoisuus ja erottaminen
5 § Jäsenmäärä
6 § Kunniajäseneksi kutsuminen
7 § Äänioikeus
8 § Uusien jäsenten valinta
9 § Jäsenmaksu
10 § Hallitus
11 § Tiedeakatemian esimies ja varaesimies
12 § Pääsihteeri
13 § Muut toimihenkilöt
14 § Julkaisutoiminta
15 § Omaisuudenhoito
16 § Ryhmien hallinto
17 § Tilintarkastus
18 § Tiedeakatemian kokoukset
19 § Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat
20 § Kokouskutsu
21 § Sääntöjen muuttaminen
22 § Tiedeakatemian purkaminen


1 § Tarkoitus

(1) Suomalainen Tiedeakatemia ry:n (myöhemmin näissä säännöissä Tiedeakatemia) tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi Tiedeakatemia edistää tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa.

(2) Tehtäväänsä Tiedeakatemia toteuttaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita, esittämällä näkökantoja tutkimusta ja tutkijain asemaa ja tehtäviä koskeviin kysymyksiin sekä yhteiskunnassa esillä oleviin ajankohtaisiin asioihin, toimittamalla ja kustantamalla tieteellisiä julkaisuja, tukemalla tieteenharjoittajia, ohjaamalla kyvykkäitä henkilöitä tieteen palvelukseen sekä tuottamalla asiantuntijapalveluita. Tutkittuun tietoon perustuva neuvonanto pohjautuu kattaviin ja laajapohjaisiin tutkimuskatsauksiin sekä muuhun asiantuntija-apuun.

(3) Tiedeakatemian kotipaikka on Helsinki.

2 § Osasto- ja ryhmäjako

Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastot voivat jakaantua ryhmiin esimerkiksi tieteenalojen mukaan. Ryhmien nimistä ja aloista päättää Tiedeakatemian jäsenten sääntömääräinen kokous tai ylimääräinen kokous.

3 § Jäsenet

Tiedeakatemiaan kuuluu varsinaisia jäseniä, ulkomaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

4 § Jäsenkelpoisuus ja erottaminen

(1) Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut suomalainen tai Suomessa asuva tieteenharjoittaja. Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut ulkomainen tieteenharjoittaja.

(2) Jäsen voidaan erottaa, jos hänen voidaan osoittaa toimineen vilpillisesti tiedemaailmassa.

5 § Jäsenmäärä

Tiedeakatemian sääntömääräinen kokous tai ylimääräinen kokous päättää kummankin osaston jäseniksi valittavien lukumäärän.

6 § Kunniajäseneksi kutsuminen

Kunniajäseneksi voidaan kutsua tutkijana tai tieteen suosijana ansioitunut henkilö.

7 § Äänioikeus

Varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus Tiedeakatemian kokouksissa.

8 § Uusien jäsenten valinta

(1) Uusien jäsenten valintaa varten kummassakin osastossa on valintatoimikunta. Valintatoimikuntaan kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sen tulee edustaa osaston tieteenaloja. Valintatoimikuntien jäsenet valitsee Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous. Valintatoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä (4) vuotta siten, että kunakin vuonna neljäsosa jäsenistä vaihtuu.

(2) Kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä tai kunniajäsentä.

(3) Valintatoimikunta käsittelee jäsenehdotukset ja tekee niistä esitykset 5 §:ssä mainitun lukumäärän puitteissa osastoille. Tiedeakatemian varsinaisen ja ulkomaisen jäsenen valinta käsitellään osastossa ja kevätkokouksessa. Osaston kokous on pidettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

(4) Tiedeakatemian varsinaisen ja ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi vaaditaan osaston kokouksessa läsnä olevista varsinaisista jäsenistä vähintään kahden kolmasosan puoltolause. Tämän jälkeen kevätkokouksessa suoritettavassa vaalissa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

9 § Jäsenmaksu

Tiedeakatemian jäseniltä ei kanneta jäsenmaksuja.

10 § Hallitus

(1) Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

(2) Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta jäsentä.

(3) Esimiehen ja varaesimiehen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Varainhoitajan ja osastojen sihteerien toimikausi on viisi kalenterivuotta. Muiden jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi, ja heidät voi valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi.

(4) Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on esimies tai varaesimies sekä vähintään neljä muuta jäsentä. Esimiehen ja varaesimiehen ollessa estyneenä kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kuusi jäsentä.

(5) Tiedeakatemian nimen kirjoittavat esimies, varaesimies ja pääsihteeri, kaksi yhdessä, tai kaksi Tiedeakatemian hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa varainhoitajan ja pääsihteerin kirjoittamaan nimen kumpikin erikseen.

(6) Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä Tiedeakatemian päätösten mukaan huolellisesti hoidettava Tiedeakatemian asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että Tiedeakatemian kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus päättää Tiedeakatemian omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallitus päättää Tiedeakatemian apurahojen ja avustusten jakamisesta näiden sääntöjen ja Tiedeakatemian päätösten mukaisesti.

11 § Tiedeakatemian esimies ja varaesimies

Tiedeakatemian esimies ja varaesimies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi vuorotellen eri osastoista. Kumpikin toimii osastonsa puheenjohtajana. Jäsentä, joka on ollut esimiehenä kaksi kalenterivuotta, ei voida valita välittömästi uudelleen esimieheksi.

12 § Pääsihteeri

Tiedeakatemiassa on pääsihteeri, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Pääsihteeri toimii hallituksen esittelijänä ja päätösten toteuttajana sekä vastaa toimiston esimiestehtävistä.

13 § Muut toimihenkilöt

Tiedeakatemian toimihenkilöistä varainhoitaja ja osastojen sihteerit valitaan varsinaisista jäsenistä viideksi kalenterivuodeksi, kuitenkin enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Toimihenkilön ollessa estynyt jatkamaan toimikauden loppuun hallitus nimittää sijaisen seuraavaan syyskokoukseen asti.

14 § Julkaisutoiminta

(1) Tiedeakatemia julkaisee vuosikirjaa sekä toimittaa tieteellisiä julkaisusarjoja.

(2) Julkaisutoimikunta huolehtii hallituksen alaisuudessa Tiedeakatemian julkaisutoiminnasta.

(3) Julkaisutoimikuntaan kuuluvat hallituksen viideksi vuodeksi kerrallaan nimittämät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä julkaisusarjojen toimittajat ja pääsihteeri. Varainhoitaja voi osallistua toimikunnan kokouksiin.

15 § Omaisuudenhoito

(1) Tiedeakatemian varallisuuden hoidosta huolehtivat hallitus, omaisuudenhoitotoimikunta ja varainhoitaja.

(2) Omaisuudenhoitotoimikunnan jäsenet nimeää Tiedeakatemian hallitus keskuudestaan. Hallitus voi nimetä lisäksi toimikuntaan yhden tai useamman talousasiantuntijan. Omaisuudenhoitotoimikunnan kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja, pääsihteeri tai varainhoitaja.

16 § Ryhmien hallinto

(1) Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin viideksi kalenterivuodeksi. Ryhmän puheenjohtajaa ei voida valita uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.

(2) Jos jokin 1 momentissa mainittu tehtävä tulee avoimeksi ennen toimikauden päättymistä, se täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

17 § Tilintarkastus

(1) Tiedeakatemian tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies. Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastaja ja tämän varamies valitaan tarkastamaan yhden kalenterivuoden tilit ja hallinto.

(2) Tiedeakatemian tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös on ennen maaliskuun 15. päivää annettava tarkastettavaksi tilintarkastajalle, jonka on esitettävä kevätkokoukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus.

18 § Tiedeakatemian kokoukset

(1) Tiedeakatemian kokouksia ovat sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

(2) Tiedeakatemian ylimääräinen kokous on pidettävä, kun Tiedeakatemian kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 20 varsinaista jäsentä taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii.

(3) Puheenjohtajana Tiedeakatemian sääntömääräisissä kokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa on esimies ja hänen sijastaan tarvittaessa varaesimies. Varaesimiehenkin ollessa estynyt tai esteellinen valitsevat läsnä olevat jäsenet keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

19 § Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat

(1) Tiedeakatemian kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuussa:

  1. esitetään Tiedeakatemian vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
  2. päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joihin Tiedeakatemian hallinto ja tilit antavat aihetta;
  3. valitaan Tiedeakatemian uudet jäsenet; sekä
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

(2) Tiedeakatemian syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa:

  1. valitaan seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi toimikaudeksi hallituksen vuosittain valittavat jäsenet sekä tilintarkastaja ja tämän varamies, sekä myös, toimikausien päätyttyä, esimies, varaesimies, varainhoitaja ja osastojen sihteerit.
  2. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
  3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalit toimitetaan vaadittaessa umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jos jokin 2 momentin 1 kohdassa mainittu tehtävä tulee avoimeksi ennen toimikauden päättymistä, se täytetään Tiedeakatemian syyskokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

20 § Kokouskutsu

Tiedeakatemian kokoukset kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoittamalla kokouksesta Tiedeakatemian internet-kotisivuilla kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

21 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmanneksen enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa Tiedeakatemian kokouksessa, joista jälkimmäinen on sääntömääräinen kokous ja joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

22 § Tiedeakatemian purkaminen

Päätös Tiedeakatemian purkamisesta on tehtävä hallituksen esityksestä kuten 21 §, kuitenkin niin, että kokousten välillä on vähintään kaksi kuukautta. Viimeisessä kokouksessa päätetään Tiedeakatemian varojen luovuttamisesta Suomen tiedettä edistävään tarkoitukseen.