Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Jäsenet

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Ryhmät ja osastot

Tiedeakatemia jakaantuu kahteen osastoon, matemaattis-luonnontieteelliseen sekä humanistiseen. Osastot jakaantuvat vielä tieteenalakohtaisiin ryhmiin, joita matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa on seitsemän ja humanistisessa kahdeksan.

Tiedeakatemian kotimaiseksi jäsenmääräksi on rajattu enintään 333 alle 65-vuotiasta jäsentä, joista matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa 194 ja humanistisessa osastossa 139. Jäsenen täyttäessä 65 vuotta hänen kiintiöpaikkansa tieteenalakohtaisessa ryhmässä vapautuu, mutta hän jatkaa Tiedeakatemian täysivaltaisena jäsenenä.

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto kiintiöpaikat
Matematiikka ja tietojenkäsittelytiede 28
Fysiikka ja tähtitiede 26
Geotieteet 24
Kemia 21
Biotieteet 22
Maatalous- ja metsätieteet 22
Terveystieteet 51
  yht. 194

 

Humanistinen osasto  kiintiöpaikat
Teologia ja uskontotiede 12
Filosofiset ja esteettiset tieteet 12
Kasvatus ja psykologiatiede 14
Historia ja arkeologia 17
Fennougristiikka 17
Kielitiede 21
Oikeustieteet 18
Yhteiskuntatieteet 29
  yht. 139

Lisätietoja:

Jäsenvalinta

Uusien jäsenten valintaprosessi on moniportainen. Jäsenehdotukset käsitellään ensin asianomaisessa ryhmässä ja tämän jälkeen ryhmien ehdotuksista äänestetään osastojen kokouksissa. Lopullinen valinta tehdään kevätkokouksessa huhtikuussa. Osastolle ehdotuksen uuden jäsenen valitsemiseksi voi tehdä myös Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.

Valintaprosessi on tyypillinen tiedeakatemioille kansainvälisesti, ja sen avulla kutsutaan jäseniksi vain tieteellisesti korkeatasoisia ja yleisesti arvostettuja tieteentekijöitä. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys, kuten tiedeakatemioiden yleensäkin, on merkittävä meriitti tutkijan uralla.

Lisätietoja:

Ulkomaiset jäsenet

Vuodesta 1924 lähtien Tiedeakatemiaan on kutsuttu myös ulkomaisia jäseniä. Ulkomaisten jäsenten valintaa koskevat samat säännöt ja edellytykset kuin kotimaisiakin jäseniä. Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaiset jäsenet edustavat tieteen huippuja ympäri maailman. Vuonna 2015 Tiedeakatemialla oli 173 ulkomaista jäsentä.

Lisätietoja:

Kunniajäsenet

Erityisen ansioituneita tieteenharjoittajia ja tieteen suosijoita voidaan kutsua kunniajäseniksi. Tiedeakatemian kunniajäseniä ovat tällä hetkellä akateemikko Olli Lehto ja kanslerit Kari Raivio ja Risto Ihamuotila sekä professorit Eeva Tapio, Jarmo Visakorpi, Elina Haavio-Mannila ja Heikki Palva.

Lisätietoja:

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050-4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050-4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi
(erityisesti apuraha-asiat, rekisteriasiat)

Pääsihteeri
Pekka Aula
040-7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi