Vaikuttavuuskoulutus

Milloin ja miten tutkijan kannattaa lähestyä päätöksentekijöitä? Miksi vaikuttaminen ja yhteistyö päättäjien kanssa kannattaa? Vaikuttamiskoulutus auttaa tutkijoita löytämään itselleen oikeat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavat.

Tutkijoiden yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta puhutaan paljon. Monia tutkijoita aihe kiinnostaa, mutta moni pitää omia valmiuksiaan puutteellisina. 

Tarjolla oleva koulutus on varsin tiedeviestintäkeskeistä. Tiedeviestintätaidot ovat tärkeitä, mutta uskomme, että niiden lisäksi tutkijoiden on tärkeää ymmärtää tieteen ja päätöksenteon välistä suhdetta myös laajemmin. Tämä auttaa toimimaan suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Vaikuttavuuden kysymyksiin voi halutessaan perehtyä esimerkiksi Suomalaisen Tiedeakatemian kurssimateriaalilla Tieteestä päätöksentekoon – miten edistää tutkimuksen vaikuttavuutta?. Vapaasti saatavilla oleva kurssi avaa Suomen päätöksenteon prosesseja ja tutkijoiden asemaa niissä. Myös Tiedeakatemian julkaisema opas Tutkijan käsikirja: Yhteiskunnallisen vaikuttamisen avaimet kokoaa paitsi tietoa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta, myös tutkijoiden kokemuksia sekä konkreettisia ohjeita tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kirjassa kuullaan muun muassa valtioneuvoston kanslian vinkit päättäjien tietotarpeisiin vastaamiseen.

Tieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta on tarkasteltu pitkään lineaarisesti yksisuuntaisena tiedon siirtona, jossa hallinto kysyy ja tiedeyhteisö vastaa. Nykyisin suhde nähdään ennemmin jatkuvana kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena. Tämän muutoksen ymmärtäminen on vuorovaikutustyön onnistumisenkin kannalta tärkeää.

Tavoitteena vähentää paineita

Vaikuttavuuskoulutuksemme on suunniteltu etenkin jatko-opiskelijoita ja nuoria tutkijoita varten. Siinä käsitellään vaikuttamisen niin rakenteita kuin käytäntöjä. Käymme läpi esimerkiksi tieteen ja päätöksenteon suhdetta ja kehitystä, politiikan prosesseja ja vaikuttamisen paikkoja sekä tutkijan erilaisia rooleja vaikuttajana. 

Tavoitteena on antaa ajantasainen ja realistinen kuva vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä auttaa tutkijoita ymmärtämään siihen liittyviä haasteita ja sitä, miten ne voi ylittää. Koulutuksessa kuullaan puheenvuoroja tutkijoilta sekä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten edustajilta, jotka kertovat omista kokemuksistaan ja jakavat omat vinkkinsä. Osallistujat laativat myös oman vuorovaikutussuunnitelmansa.

Pääviestimme on, että vaikuttaminen kannattaa nähdä pitkäjänteisenä toimintana, joka onnistuu parhaiten ja on tehokkainta, kun tutkijat toimivat suunnitelmallisesti ja yhteistyössä. Ylipäätään vaikuttaminen tulee nähdä koko tiedeyhteisön yhteisenä asiana eikä vain yksittäisen tutkijan vastuulla olevana.

Koulutus pyrkii vähentämään tutkijoiden kokemia paineita: jokaisen ei tarvitse osata kaikkea vaan tehokkainta on valita itselleen sopivimmat vaikuttamisen tavat ja pyrkiä tekemään yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa. Vaikuttamistyön edellytykset riippuvat paljon esimerkiksi omasta tutkimusalasta ja -aiheesta, ja omat tavoitteet pitää suhteuttaa näihin.

Vuorovaikutussuunnitelma

Osana vaikuttamiskoulutusta laaditaan tutkijan oma vuorovaikutussuunnitelma. Vuorovaikutussuunnitelma on työkalu, joka auttaa tutkijaa omien vaikuttavuustavoitteiden hahmottelussa tutkimuksen suunnittelu- ja alkuvaiheessa sekä kannustaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen läpi tutkimusprojektin. Vuorovaikutussuunnitelmaa voi hyödyntää myös konkreettisten ja itselleen sopivien vuorovaikutuskeinojen valinnassa. Suunnitelman voi tehdä oman tutkimusprojektin tai laajemman tutkimusryhmän näkökulmasta.

Vuorovaikutussuunnitelman pohja on ladattavissa vapaasti alla olevista linkeistä:

Vuorovaikutussuunnitelma (PDF-tiedosto)
Societal interaction plan (PDF-file)

Vaikuttavuusmateriaali

Vuonna 2024 julkaisimme kurssimateriaalin Tieteestä päätöksentekoon, joka tarjoaa ymmärrystä tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen yhteiskunnallisesta taustasta, tutkijan rooleista päätöksenteon tukemisessa ja erilaisista reiteistä, joita pitkin tutkimustietoa välitetään päätöksentekoon. Kurssi on vapaasti saatavilla sekä nettisivuillamme että tohtorikoulutusverkosto FinDocNetin kautta. Yliopistot voivat ottaa kurssin osaksi opetussuunnitelmaansa.

Vuonna 2024 julkaistu opas Tutkijan käsikirja: Yhteiskunnallisen vaikuttamisen avaimet kokoaa tietoa ja konkreettisia ohjeita tutkimuksen vaikuttavuuden edistämisessä. Erityisenä kohderyhmänä ovat päätöksenteon ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vasta-alkajat, mutta sisältö antaa pohdittavaa myös kokeneemmille tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Painettu kirja on ostettavissa Tiedekirjasta, ja pdf-tiedostona sen voi vapaasti ladata Tiedeakatemian materiaalipankista.

Toteuttamamme koulutukset

Toukokuussa 2021 järjestimme ensimmäisen koulutuksen yhdessä Nuorten Tiedeakatemian kanssa. Koulutus herätti heti valtavaa kiinnostusta: parissa päivässä ilmoittautuneita oli yli 130 ja jouduimme sulkemaan ilmoittautumisen. Osallistujista kolmasosa oli väitelleitä ja loput väitöskirjatutkijoita. (Voit lukea koulutuksesta lisää täältä.)

Maaliskuussa 2022 toteutimme yhdessä Young Academy of Europen kanssa Young scientists’ roles in European science-for-policy -koulutuksen, johon osallistui noin 50 nuorta tutkijaa ympäri Euroopan.

Syksylle 2023 on meillä tekeillä koulutus Helsingin yliopiston kanssa. Suunnittelemme koulutuksesta myös verkkopohjaista versiota.

Tarjoamme myös kouluttajakoulutusta

Euroopan komission tutkimuskeskus Joint Research Center on laatinut koulutuspaketin tutkijoiden perehdyttämiseksi vaikuttamistyöhön. Se on kurssittanut jokaisesta EU-maasta työparit toteuttamaan näitä koulutuksia omassa maassaan. Olemme saaneet pätevyyden toteuttaa näitä JRC:n koulutuksia Suomessa. Voimme siis järjestää esimerkiksi tutkimusorganisaatioille kouluttajakoulutuksia.

Jos olet kiinnostunut vaikuttamiskoulutuksesta, ole yhteydessä Iiris Koivulehtoon, iiris.koivulehto@acadsci.fi.

”Koulutus antoi kattavan yleiskuvan aiheesta, josta itselläni oli selvästi vanhanaikainen ja liian kapea ja yksipuolinen kuva. Osaan jatkossa paremmin esimerkiksi apurahahakemuksissa selittää oman tutkimuksen vaikuttavuusmahdollisuuksia. Väittelen pian ja minun pitäisi alkaa miettiä post doc -tutkimusaiheita. Koulutus auttoi pohtimaan sitä, minkälaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin haluaisin suunnata omaa uraa.”

– Palaute toukokuun 2021 koulutukseen osallistuneelta