Materiaalipankki

Täältä löydät kaikki Suomalaisen Tiedeakatemian tuottamat ilmiökartat ja muut kirjalliset materiaalit.

Kirjalliset työt ovat esimerkkejä Tiedeakatemian toiminnasta, jolla pyrimme edistämään tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.

Tavoitteenamme on kehittää mahdollisimman toimivia malleja tutkitun tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa.

Tiedevälittämisen materiaalit | Temaattiset tietokoosteet

Tiivistelmäsivut

Julkaisuajankohta: toukokuu 2024

Päättäjille ja virkahenkilöille toimitettaviin tietokoosteisiin toivotaan usein ydinasiat kiteyttävää tiivistelmäsivua. Suomalainen Tiedeakatemia on kehittänyt tarkoitukseen soveltuvia pohjia, joita eri toimijat voivat vapaasti testata ja hyödyntää. Tiivistelmäsivupohjien tavoitteena on auttaa asiantuntijoita ja tiedevälittäjiä kiteyttämään tietokoosteen ydinsisällöt yhdelle sivulle.

Ensimmäinen tiivistelmäsivupohja ohjaa kiteyttämään tietokoosteen sisällön neljän peruskysymyksen varaan: mistä on kyse, miksi tämä on tärkeää, mikä on nykytilanne ja mitä ehdotetaan ratkaisuiksi. Esimerkin pohjan käytöstä löydät täältä. (Linkit avautuvat PDF-tiedostoina.)

Toinen tiivistelmäsivupohja on eräänlainen prosessikaavio, joka otsikoidaan tietokoosteen teemaan liittyvällä keskeisellä kysymyksellä. Kysymykseen liittyviä osa-alueita voi tiivistelmäsivulla tarkastella kontekstin, ongelmien, ratkaisujen sekä tavoitetilanteen näkökulmista. Esimerkin pohjan käytöstä löydät täältä (PDF-tiedosto).


Yhteiskunnallisen vaikuttamisen avaimet: Tutkijan käsikirja

Julkaisuajankohta: tammikuu 2024

Tutkijan käsikirja on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut päätöksenteon tietopohjaisesta tukemisesta sekä vuorovaikutuksen vahvistamisesta erilaisten sidosryhmien kanssa. 

Käsikirjassa kerromme tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen keinoista, tutkijan rooleista päätöksenteon tukemisessa sekä erilaisista reiteistä, joiden kautta tutkimustietoa voidaan välittää päätöksentekoon.  

Käsikirja tarjoaa työkaluja päätöksenteon ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vasta-alkajille, mutta sisältö antaa pohdittavaa myös kokeneemmille tutkijoille sekä muille tutkimuksella vaikuttamisesta kiinnostuneille.  

Digitaalisen käsikirjan löydät veloituksetta täältä (Aukeaa PDF-tiedostona). Painotuotteen voit tilata Tiedekirja-verkkokaupasta.

Read more: Researcher’s Handbook (PDF-file)


Tiedeakatemian ohjeistukset tiedevälittämiseen

Onnistunut tiedevälittäminen ja tietopohjainen päätöksenteko vaativat paljon osaamista tiedekentän sekä päätöksenteon edustajilta. Tiedeakatemian ohjeistukset tarjoavat välineitä ja ohjenuoria asiantuntijoiden etsimiseen, tietotarpeen tarkentamiseen sekä ilmiöpohjaisen tietokoosteen tekemiseen. Työkalut aukevat alla olevista linkeistä PDF-tiedostoina uuteen ikkunaan.

Näin löydät oikeat asiantuntijat -työkalu

Näin tarkennat tietotarvetta -työkalu

Näin teet ilmiöpohjaisen tietokoosteen -työkalu

IN ENGLISH:

How to find the right researcher

How to make a phenomenon-based knowledge synthesis

How to specify a knowledge request


Tiedettä tiiviisti -koosteet

Tiedettä tiiviisti -koosteet kokoavat tutkimustietoa, tutkijoiden asiantuntija-arvioita sekä tilastoja tiiviiksi paketiksi. Kevyet ja nopeat tietosynteesit on tuotettu Suomalaisen Tiedeakatemian tiede ja päätöksenteko -tiimissä Valtioneuvoston kanslian tietotarpeen pohjalta. Koosteet aukevat alla olevista linkeistä PDF-tiedostoina uuteen ikkunaan.

Tiedettä tiiviisti: Ulkomaalaistaustaiset Suomessa

Tiedettä tiiviisti: 15–19-vuotiaiden nuorten hyvinvointi ja erityispiirteet Suomessa 


Ekologinen kytkeytyvyys ja luonnon monimuotoisuus alueidenkäytön suunnittelussa

Julkaisuajankohta: maaliskuu 2024

Monialainen kooste perustuu neljän tutkijan kirjoittamaan analyysiin siitä, millainen on ekologisen kytkeytyvyyden suhde alueidenkäytön suunnitteluun ja ohjauskeinoihin. Tietokooste tuotettiin ympäristöministeriön pyynnöstä ja vastaa ympäristöministeriön tarpeeseen vahvistaa aiheeseen liittyvää tietopohjaa.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).


Keskustelupaperit

Terve, vanhuus!

Julkaisuajankohta: lokakuu 2024

Terve, vanhuus! -keskustelupaperi kokoaa yhteen asiantuntijoiden näkökulmia ajankohtaisista väestön ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä. Se on osa laajempaa väestön ikääntymiseen liittyvää ilmiökarttatyötä. Keskustelupaperi perustuu tutkijoiden esittämiin arvioihin sekä avoimesti saatavilla olevaan tutkimus-ja tilastotietoon. Dokumentti on tarkoitettu keskustelunherättäjäksi ja hyödynnettäväksi alan toimijoiden käymissä keskusteluissa.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).


Tiedeiskut

Vety vihreässä siirtymässä

Julkaisuajankohta: kesäkuu 2023

Vety vihreässä siirtymässä tarjoaa 13 suomalaistutkijan näkemyksiin perustuvan tilannekuvan vedyn merkityksestä Suomelle. Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa puhtaan vedyn tuotannossa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia Euroopan unionin päästöttömästä vedystä vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on suunnitteilla useita vedyntuotantohankkeita, joista osasta on jo tehty investointipäätös. Toistaiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole luotu strategista kokonaisnäkemystä puhtaan vedyn roolista osana vihreää siirtymää. Tutkijat peräänkuuluttavat myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioimista vetyratkaisuissa.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Science Sheet: Hydrogen in the Green Transition (PDF-file)

Kvanttiteknologia

Julkaisuajankohta: maaliskuu 2023

Kvanttiteknologia tulee vauhdilla, mutta sen suurimmat vaikutukset ovat yhä suurilta osin mysteeri. Maaliskuussa 2023 julkaistu Tiedeisku purkaa kvanttiteknologian merkitystä ja mahdollisuuksia Suomelle. Tiedeisku pohjaa 12 suomalaistutkijan näkemyksiin.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Science Briefs: Quantum Technology (PDF-file)


Muut ilmiökartat

Suomi muuttuu: Tietokooste Ukrainan sodan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan

Julkaisuajankohta: toukokuu 2023

Suomalainen Tiedeakatemia tuotti keväällä 2023 Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä tietokoosteen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koostetta varten haastateltiin 36 tutkijaa eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tietokooste sisältää kolme osiota: monialaisen yleiskatsauksen sekä teemattiset katsaukset erityisesti turvallisuutta ja taloutta koskevista vaikutuksista. Katsaukset on koottu kokeiluluontoisesti erilaisia menetelmiä hyväksikäyttäen.

Katsauskohtaiset kuvaukset ja linkit töihin löydät alta.

Tietokoosteen yleiskatsauksessa tarkastellaan sodan seurauksia väestön, turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista. Työ tarjoaa lukijalle tiiviitä, yleistajuisia nostoja yhteiskuntaa läpileikkaavista nykyhetken muutoksista sekä lähitulevaisuuden varautumistarpeista.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).

Katsaus sisältää tutkijoiden arvioita Suomen ruoan, energian ja logistiikan turvallisuuden ja huoltovarmuuden tilasta sekä viestejä päättäjille näihin aloihin kohdistuvasta päätöksentekopaineesta. Ruoan huoltovarmuuden osuuden on laatinut Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Hanna-Maija Karikallio, energiaturvallisuuden osuuden professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta ja logistiikan huoltovarmuuden osuuden professori Lauri Ojala Turun yliopistosta.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).

Katsaus sisältää taloustieteilijöiden näkemyksiä Suomen talouden keskeisistä haasteista, joita koskevia päätöksiä vuonna 2023 aloittavan hallituksen tulisi tehdä heti kautensa alkupuolella. Katsaus on laadittu hallitusneuvotteluita varten. Katsauksen ovat koonneet Tampereen yliopiston taloustieteen työelämäprofessori Marita Laukkanen ja Aalto-yliopiston professori Otto Toivanen.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).


Sofi-hanke 2019–2021

Sofi-hankeen loppuraportti

Julkaisuajankohta: helmikuu 2022

Sofi (Science Advice Initiative of Finland) oli Suomen neljän tiedeakatemian yhteinen tiedeneuvonnan kehittämishanke, joka toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2019–2021. Hankkeen loppuraportti kokoaa yksiin kansiin Sofin lähtökohdat, toimintatavat ja tulokset. Lue, mitä huomioita teimme tieteen ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta Suomessa.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona)


Sofin julkaisu: Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutus eilen, tänään ja huomenna

Julkaisuajankohta: joulukuu 2021

Mitä tiedeneuvonta on, miten sitä voidaan toteuttaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä? Sofi-hankkeen julkaisussa tarkastellaan tiedeneuvonnan makrotasoa eli tiedeneuvontaa käsitteiden rakenteiden ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen näkökulmasta.

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi tieteellisen tiedon roolia poliittisessa päätöksenteossa. Toinen luku tarkastelee tiedeneuvonnan toteuttamistapoja, jotka voidaan karkeasti jakaa kirjalliselle ja suulliselle vuorovaikutukselle perustuviin toimintamalleihin. Kolmannessa luvussa verrataan tiedeneuvonnan kahta toisiaan täydentävää mallia: lineaarista ja yhteiskehittävää tiedeneuvontaa. Viimeisessä luvussa käännetään katseen tulevaisuuteen. Mitä ovat keskeiset tieteen ja päätöksenteon rakenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttavat kehityskulut?

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona)


Digitaalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin

Julkaisuajankohta: helmikuu 2021

Ensimmäisen ilmiökartan aiheeksi muotoutui digitaalisen median vaikutukset lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin. Koontiraportti sisältää kaikki ilmiökartan osat: kuvaukset menetelmästä ja prosessista, kuusi eritasoista tietosynteesiä eri näkökulmista, tutkimusaukkojen kartoituksen suomalaislapsia ja -nuoria koskevasta tutkimuksesta, toimenpide-ehdotukset ja kirjallisuuslistan. Se tarjoaa hyödyllistä luettavaa niin digitaalisen median vaikutuksista, mediakasvatuksesta, lasten, nuorten ja ikäihmisten mediankäytöstä kuin tietosynteeseistä ja niiden tuottamisen menetelmistä kiinnostuneille.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Phenomenon Map: The Impacts of Digital Media on Children, Young People and Senior Citizens (PDF-file)