Vastoinkäymiset yhdistävät?

Vastoinkäymisten on sanottu yhdistävän, mutta tiedemaailmassa pandemia on pikemminkin näyttänyt jakavan ihmiset menestyjiin ja häviäjiin. Osalle tieteentekijöistä etätyö ja kontaktien väheneminen antaa toivotun mahdollisuuden keskittyä omaan työhön ja saada enemmän aikaan. Toisille uusi tilanne sopii huonommin. Vaikuttaa siltä, että monilla tutkijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla on ongelmia jaksamisen, hyvinvoinnin ja syrjäytymisen kanssa.

Tilanne on erityisen hankala niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa pandemian aikana. Osa heistä ei ole vielä käynyt oppilaitoksissaan. Vastaväitelleet tutkijat menettävät mahdollisuuksia uransa alussa, sillä post doc -paikan löytäminen on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Myös tutkimusryhmien ulkopuolella olevat tutkijat ovat vaarassa syrjäytyä, koska yhteydenpito muihin tutkijoihin on vaikeutunut. Tilannetta on yritetty paikata sähköisillä apuvälineillä, jotka antavat mahdollisuuden osallistua tapahtumiin paikasta riippumatta. Sähköiset välineet eivät kuitenkaan korvaa perinteistä kohtaamista, sillä vuorovaikutus jää niissä usein ohueksi. Pandemia on luonut uuden haasteen tiedemaailman yhteisöllisyydelle, ja seuraukset näkyvät vasta pandemian jälkeen.

Suomalaisen Tiedeakatemia hallitus on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen valitsemalla yhdeksi strategiseksi painopisteeksi yhteisöllisen tieteen vuosille 2021–2024. Päämääränä on nostaa esille tieteenharjoittajien yhteisöllisyyttä ja lisätä tieteentekijöiden vuorovaikutusta sekä tiedemaailman sisällä että yhteiskunnassa.

Tieteen aseman ja tieteen tekemisen edellytysten varmistaminen on mahdollista vain, jos tiedeyhteisöllä on yhteinen päämäärä ja riittävästi tahtoa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tietty määrä kilpailua maineesta, resursseista, työpaikoista ja opiskelijoista kuuluu asiaan, mutta toisaalta lisää tieteen sisäistä vastakkainasettelua ja hajanaisuutta. Yhteisen äänen löytäminen on tärkeää tieteenaloista riippumatta.

Suomalainen Tiedeakatemia on maan johtava asiantuntijaverkosto, jonka piirissä on mahdollisuus käydä tieteenalarajojen ylittävää keskustelua. Pandemian aikana useat tilaisuudet on toteutettu etätapahtumina, mutta toivottavasti voimme palata perinteisiin tapaamisiin mahdollisimman pian. Lisäksi voimme käyttää etätapahtumien hyviä piirteitä myös pandemian jälkeen. Yhteisöllisyyden merkitys on korostunut pandemian aikana, ja uskon, että se tulee entisestään korostumaan. Suomalainen Tiedeakatemia on jäsentensä muodostama yhteisö, joten jäsenet ovet avainasemassa tämän päämäärän saavuttamisessa.

Professori Juha Kinnunen
Suomalaisen Tiedeakatemian matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteeri