Tavoitteena kaikille arvokas tiede

Minulta usein kysytään mitä Tiedeakatemia tavoittelee tai minkälainen näky Tiedeakatemialla on tulevaisuudesta.

Suomalaisen Tiedeakatemian tulevaisuusajattelun ja myös toiminnan keskeinen ajuri on ajatus arvokkaasta tieteestä. Tieteellä on, ja se luo, arvoa yhteiskunnalle, yhteisölle ja yksilöille. Arvokkaan tieteen ytimessä ovat pyrkimys totuuteen, sivistys, tasa-arvo ja yleinen mahdollisuus hyvään elämään. Arvokas tiede on avointa, riippumatonta, rajatonta ja se kuuluu kaikille. Tiedeakatemiassa tehdyn strategiatyön tuloksena arvokkaan tieteen perustoiksi rakentuivat vaikuttuva, yhteisöllinen, kestävä ja uusiutuva tiede.

Vaikuttavan tieteen ytimessä ovat tutkittuun tietoon perustuvan yhteiskunnallisen päätöksenteon edistäminen ja vaikuttaminen tiedettä koskeviin poliittisiin päätöksiin. Tavoitteena on monipuolistaa tieteellisen asiantuntemuksen käyttöä tutkittuun tietoon perustuvan poliittisen päätöksenteon neuvonannossa. Tarkoituksena on myös kasvattaa ymmärrystä siitä, miten tiede toimii, ja samalla vaikuttaa tieteen arvostukseen. Lisäksi tärkeää on lisätä tieteentekijöiden ymmärrystä yhteiskunnallisen päätöksenteon mekanismeista.

Yhteisöllinen tiede on Tiedeakatemian ja muun kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta. Yhteisöllinen tiede tarkoittaa tieteenharjoittajien vuorovaikutuksen parantamista tieteenalojen rajojen yli ja tieteenaloja eriyttävien siilojen läpi. Eritoten COVID-19-jälkeisessä maailmassa yhteisöllisyyden rakentuminen on ensiarvoisen merkityksellistä. Tiedeakatemialla on runsaat 800 jäsentä. Siten meille on tärkeää jäsenistön osallistaminen ja osallistuminen Tiedeakatemian toimintoihin ja toiminnan kehittämiseen.

Kestävä tiede tukee ja edesauttaa kestävää kehitystä muun muassa yhteiskunnan, ympäristön ja talouden alueilla. Kestävään tieteeseen kuuluu myös osallistuminen julkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen tieteen keinoin. Myös tiede itsessään tarvitsee kestävyyttä – ja siksi meidänkin on ponnisteltava väsymättä tieteen tekemisen perusedellytysten turvaamiseksi.

Uusiutuva tiede on välttämätöntä tieteen oman kehityksen, uskottavuuden ja vaikuttavuuden säilyttämiseksi. Uusiutuva tiede samalla edistää kestävän kehityksen tutkimusta ja auttaa ratkaisujen löytymistä muun muassa uusiin viheliäisiin ongelmiin. Uusiutuva tiede on monitieteistä, multimodaalista ja laaja-alaista. Paikallisen tason lisäksi oleellista on näköala maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Tiede on uutta luovan, hyödyllisen ja sovellettavan tiedon lähde. Sen on oltava vapaasti saatavilla kaikkialla. Näky arvokkaasta tieteestä ja siihen liittyvät toiminnalliset valinnat auttavat Tiedeakatemiaa vastaamaan ympäristön haasteisiin ja sopeuttamaan toimintojaan muuttuviin olosuhteisiin. Tavoitteena arvokas tiede on nippu ohjenuoria, joiden avulla Tiedeakatemia voi muuttaa maailmaa.

Professori Pekka Aula
Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri

***

Tämä on Tiedeakatemian uuden blogin ensimmäinen kirjoitus. Blogin tarkoitus on keskustella asioista ja ilmiöistä tieteen ja yhteiskunnan rajapinnalla. Kirjoittajina ovat Tiedeakatemian hallituksen jäsenet ja muu jäsenistö sekä kutsutusti muut tieteen tekijät ja ystävät.