Skip to content

Vaikuttavuuskoulutus

Sofin vaikuttavuuskoulutus kehittää tutkijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yhteiskunnallista vuorovaikutustyötä ja auttaa ymmärtämään, miksi vaikuttaminen ja yhteistyö päättäjien kanssa kannattaa.

 

MIKSI?

Tutkijoiden yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta puhutaan paljon, ja aihe kiinnostaa paljon myös jatko-opiskelijoita ja nuoria tutkijoita. Monia aihe askarruttaa, ja moni pitää omia valmiuksiaan puutteellisina.

Tarjolla oleva yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä koulutus on tiedeviestintäkeskeistä. Vaikuttamista laajemmasta näkökulmasta tarkastelevaa koulutusta ei juuri järjestetä. Tiedeviestintätaitojen lisäksi tutkijoiden on kuitenkin hyödyllistä ymmärtää tieteen ja päätöksenteon välistä suhdetta laajemmin. Tämä auttaa toimimaan suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti eli saamaan pienemmällä panostuksella enemmän tuloksia aikaan.

Tieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta on tarkasteltu pitkään lineaarisen mallin mukaisesti yksisuuntaisena tiedon siirtona, jossa hallinto kysyy ja tiedeyhteisö vastaa. Tämä malli näkyy vielä monien tutkijoiden ajatuksissa. 2000-luvulla on kuitenkin tapahtunut paradigman muutos, ja suhde nähdään nykyään ennemmin jatkuvana kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena. Tämän uuden paradigman ymmärtäminen on tutkijoiden vuorovaikutustyön onnistumisenkin kannalta tärkeää.

 

TUNNISTETUT ONGELMAT

 • Päätöksentekoon vaikuttaminen ei ole yksittäiselle tutkijalle helppoa, ellei ole onnistunut vakiinnuttamaan asemaansa alansa keskeisimpänä asiantuntijana.
 • Tutkitulla tiedolla vaikuttaminen edellyttää yleensä, että tieto tavoittaa juuri oikean ihmisen juuri oikealla hetkellä ja on muotoiltu sopivalla tavalla. Yksittäiseltä tutkijalta tämä on todella paljon vaadittu.
 • Luontevia vuorovaikutus- ja kohtaamispaikkoja tutkijoille ja päättäjille on vähän.
 • Tutkijoilla on vaikeuksia oman tutkimuksensa ja asiantuntijuutensa kytkemisessä yhteiskunnalliseen kontekstiin: he tuntevat huonosti päätöksenteon rakenteita ja prosesseja, ja heidän on usein vaikea tunnistaa, mitä arvoa heidän tutkimuksellaan on päätöksenteolle. Tutkijakoulutus ei opeta näitä asioita riittävästi.
 • Tutkijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta lähestytään viestintä- ja yksilökeskeisesti: vaikuttamisessa korostuu tutkimustuloksista viestiminen niiden valmistuttua ja vastuu tästä on usein yksittäisillä tutkijoilla, vaikka sitä kannattaisi tehdä yhteisöillisesti (tutkimusryhmät, tieteellinen seurat, hankkeet). Vaikuttamista kannattaisi sen sijaan miettiä pitkäjänteisesti ja strategisesti – mihin yhteiskunnallisiin teemoihin asiantuntemukseni liittyy, millaista vaikutusta haluaisin saada aikaan.
 • Tutkijat kokevat painetta osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

 

MITÄ TEIMME?

Suunnittelimme puolen päivän mittaisen koulutuksen etenkin jatko-opiskelijoita ja nuoria tutkijoita varten. Koulutuksessa käsitellään vaikuttamisen rakenteita ja käytäntöjä, ja se on tarkoitettu täydentämään tiedeviestintäkurssien oppeja. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi tieteen ja päätöksenteon suhdetta ja kehitystä, politiikan prosesseja ja vaikuttamisen paikkoja sekä tutkijan erilaisia rooleja vaikuttajana. Tavoitteena on antaa ajantasainen ja realistinen kuva vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä auttaa tutkijoita ymmärtämään siihen liittyviä haasteita ja sitä, miten ne voi ylittää.

Koulutuksessa kuullaan puheenvuoroja tutkijoilta sekä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten edustajilta, jotka kertovat omista kokemuksistaan ja jakavat omat vinkkinsä. Uskomme, että näin välittyy parhaiten se, kuinka erilaiselta asia näyttää eri toimijoiden näkökulmasta. (Puhujat sovitaan aina koulutuskohtaisesti.)

Euroopan komission tutkimuskeskus Joint Research Center on laatinut koulutuspaketin tutkijoiden perehdyttämiseksi vaikuttamistyöhön ja kurssittanut jokaisesta EU-maasta työparit toteuttamaan näitä koulutuksia omassa maassaan. Sofi sai pätevyyden toteuttaa näitä koulutuksia Suomessa. Olemme hyödyntäneet oman koulutuksemme suunnittelussa JRC:n Training of Trainers -koulutuksen oppeja.

 

Pääviestit

 • Vaikuttaminen kannattaa nähdä pitkäjänteisenä toimintana, joka onnistuu parhaiten ja on tehokkainta, kun tutkijat toimivat suunnitelmallisesti ja yhteistyössä. Ylipäätään vaikuttaminen tulee nähdä koko tiedeyhteisön yhteisenä asiana eikä vain yksittäisen tutkijan vastuulla olevana.
 • Koulutus pyrkii olemaan voimauttava ja vähentämään tutkijoiden kokemia paineita: Jokaisen ei tarvitse tehdä kaikkea vaan tehokkainta on valita itselleen sopivimmat vaikuttamisen tavat ja pyrkiä tekemään yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa. Vaikuttamistyön edellytykset riippuvat paljon esimerkiksi omasta tutkimusalasta ja -aiheesta, ja omat tavoitteet pitää suhteuttaa näihin.

 

Formaatti 

 • Kokonaisuus koostuu erilaisista moduuleista (johdanto, kolme erillistä osiota, ryhmäkeskustelu ja yhteenveto). Sellaisenaan se on puolen päivän mittainen, mutta kokonaisuutta on mahdollista muokata suppeammaksi tai laajemmaksi.
 • Ennen koulutusta osallistujille lähetetään kevyt ennakkotehtävä, joka ohjaa orientoitumaan aiheeseen.
 • Koulutuksen aikana jokainen aloittaa oman vaikuttavuussuunnitelman tekemisen.
 • Koulutus voidaan toteuttaa läsnä- tai etäopetuksena.

 

TOTEUTTAMAMME KOULUTUKSET

Järjestimme ensimmäisen vaikuttavuuskoulutuksen toukokuussa 2021 yhdessä Nuorten Tiedeakatemian kanssa. Koulutus herätti heti valtavaa kiinnostusta – parissa päivässä ilmoittautuneita oli yli 130 ja jouduimme sulkemaan ilmoittautumisen. Osallistujista kolmasosa oli väitelleitä ja loput väitöskirjatutkijoita.

Koulutuksen ohjelma oli seuraava:

Johdanto: Tiedeneuvonta tänään – muuttuva vaikuttamisen kenttä

I Vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet

   • johdanto: politiikkaprosessi
   • ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus: Onko vuorovaikutus avain tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen? Pohdintaa sektoritutkimus- laitoksen näkökulmasta
   • neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö: Tutkittu tieto ja päätöksenteko

II Tutkijan erilaiset roolit vaikuttajana

   • johdanto: onko tutkija tutkimustulosten, asiantuntijanäkemysten vai suositusten välittäjä
   • pienryhmäkeskustelut
   • erityisasiantuntija Tommi Himberg, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja Unescossa: Kokemuksia ja oppeja vaikuttamisesta

III Vaikuttaminen käytännössä

   • johdanto: miksi ja miten kannattaa vaikuttaa
   • professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto: Kokemuksia ja oppeja vaikuttamisesta
   • tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, Valtioneuvoston kanslia: Päätöksentekoa tukevan tutkimuksen rahoitus – ja miksi siitä kannattaa kiinnostua?

Yhteenveto: Miten tästä eteenpäin?

 

Täältä voit lukea lisää toukokuisesta koulutuksestamme.

Suunnittelemme Young Academy of Europen kanssa vastaavantyyppistä koulustusta maaliskuulle 2022.

 

PALAUTE

Palaute edellä kuvatusta koulutuksesta oli kiittävää. Kouluarvosanojen keskiarvo oli 8,5. Osallistujat pitivät erityisen hyvänä puheenvuorojen ja näkökulmien monipuolisuutta.

”Koulutus koosti vaikeaselkoisen asiakokonaisuuden ymmärrettävästi yhteen.”

”Koulutus antoi kattavan yleiskuvan aiheeseen, josta itsellä oli selvästi vanhanaikainen ja liian kapea ja yksipuolinen kuva. … Osaan todennäköisesti paremmin esimerkiksi apurahahakemuksissa jatkossa selittää oman tutkimuksen vaikuttavuusmahdollisuuksia. Itse väittelen pian ja minun pitäisi alkaa miettiä post doc -tutkimusaiheita. Koulutus auttoi pohtimaan sitä, minkälaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin haluaisin suunnata omaa uraa.”

 

OPIT

 • Tutkijoita askarruttaa vaikuttamisessa erityisesti oman tutkimuksensa kannalta relevanttien tahojen tunnistaminen ja tavoittaminen, kuulluksi tuleminen sekä se, kuinka uskaltaa esiintyä asiantuntijana tai nostaa esiin tuloksia, jotka haastavat vallitsevaa paradigmaa. Myös se pohdituttaa, miten löytää itselle luonteva ja vastaanottajan kannalta sopiva tapa esittää asioita ja tieteellistä tietoa.
 • Vertaistuki ja kokemusten vaihtaminen toisten tutkijoiden kanssa haasteista, onnistumisista ja epäonnistumisista on arvokasta. Tutkijoille on helpottavaa kuulla, että muut kamppailevat samojen kysymysten kanssa.
 • Kysynnän ja palautteen perusteella vaikuttavuuskoulutuksien kehittämiselle ja systemaattiselle toteuttamiselle on Suomessa selvästi tarvetta.

Järjestämme vastaavia vaikuttamiskoulutuksia jatkossakin. Jos olet kiinnostunut asiasta joko osallistujan tai tilaavan organisaation roolissa, ole yhteydessä: sofi@acadsci.fi