Suomen tietopohjaisen päätöksenteon järjestelmä

Eri maiden tietopohjaisen päätökseonteon järjestelmät ovat keskenään hyvin erilaisia. Suomen järjestelmä on luonteeltaan moni­muotoinen, ja siihen kuuluu monia eri toimijoita.


Kuvauksessamme olemme jaotelleet Suomen tietopohjaisen päätöksenteon toimijat seuraavasti:


1) Tiedon hyödyntäjät (kuvion keskellä): Julkishallinnolliset instituutiot, jotka tekevät tai valmistelevat poliittisia päätöksiä tai osallistuvat niiden tekemiseen.

2) Tiede­välittäjät (keskimmäisellä vaalean­punaisella kehällä): Organisaatiot, jotka edesauttavat päätöksenteon ja tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta ja välittävät tietoa päätöksen­teon tueksi. Tiedeakatemiat esimerkiksi ovat tiedevälittäjiä.

3) Tiedon tuottajat (uloimmalla kehällä): Nämä on jaettu kahteen ryhmään. Sisempänä ovat toimijat, joiden päätehtäviin kuuluu tutkitun tiedon tuottaminen (esimerkiksi yliopistot). Uloimpana puolestaan ovat ne, joilla tiedon tuotanto on toissijaisessa roolissa eikä kyse ole välttämättä nimenomaan tutkitusta tiedosta.


Tämä järjestelmäkuvaus on yksin­kertaistus. Todellisuudessa eri toimijoiden roolit eivät ole näin kategorisia, vaan esimerkiksi virastot ja laitokset sekä tuottavat että hyödyntävät tietoa. Toimijoiden välillä on myös yhteyksiä, joita tässä ei ole mahdollista tehdä näkyväksi. Tässä kuvauksessa ainoastaan ministeriöillä on oma tunnusvärinsä, jota käytetään myös näiden ohjauksessa toimi­vien organisaatioiden kohdalla. Kaikki toimijat myöskin esitetään tässä painoarvoltaan tasavertaisina.

Kuvaukseen ei ole sisällytetty organisaa­tioi­ta, jotka ainoastaan rahoittavat tutkimusta.

Kun klikkaat kuvaa, se aukeaa pdf-tiedostona, josta eri toimijoihin pääsee helposti tutustumaan: pallot ovat linkkejä organisaatioiden omille nettisivuille.

Suomen tietopohjaisen päätöksenteon järjestelmä