Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Toimintasuunnitelma 2016

 1. Suomalaisen Tiedeakatemian tehtävät
 2. Toimielimet
 3. Keskeinen toiminta vuonna 2016
  1. Hallitus
  2. Jäsenet ja ryhmät
  3. Sääntömääräiset kokoukset
  4. Yhteisistunnot
  5. Nuorten Akatemiaklubi
  6. Apurahat
  7. Palkinnot
  8. Julkaisut
  9. Vaikuttaminen
  10. Tiedotus
  11. Sijoitustoiminta
  12. Tapahtumien järjestäminen
 4. Edustukset muissa järjestöissä / toimielimissä

1. Suomalaisen Tiedeakatemian tehtävät

Suomalainen Tiedeakatemia ry (tästä eteenpäin: Tiedeakatemia) on kaikki tieteenalat kattava tiedeakatemia, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi Tiedeakatemia edistää tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Tehtäväänsä Tiedeakatemia toteuttaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita, esittämällä näkökantoja tutkimusta, tiedepolitiikkaa ja tutkijain asemaa ja tehtäviä koskeviin kysymyksiin sekä yhteiskunnassa esillä oleviin ajankohtaisiin asioihin, toimittamalla ja kustantamalla tieteellisiä julkaisuja, tukemalla tieteenharjoittajia, ohjaamalla kyvykkäitä henkilöitä tieteen palvelukseen sekä tuottamalla asiantuntijapalveluita. Tutkittuun tietoon perustuva neuvonanto pohjautuu kattaviin ja laajapohjaisiin tutkimuskatsauksiin sekä muuhun asiantuntija-apuun. Tiedeakatemialla on edustaja monessa tieteellisessä järjestössä, komiteassa ja säätiössä.

Tiedeakatemia myöntää apurahoja tieteen edistämiseksi hallinnoimistaan rahastoista ja säätiöistä.

2. Toimielimet

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen kuuluu vuoden 2016 alusta alkaen yhdeksän (9) Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta jäsentä. Vuodelle 2016 Tiedeakatemian hallituksen jäsenistä ovat erovuoroisia seuraavat: esimies ja varaesimies sekä kaikki neljä vuosijäsentä. Vuosijäsenet voidaan valita uudelleen jatkamaan kaudella 2016. Tiedeakatemian hallituksen jäsenistä jatkavat vuonna 2016: varainhoitaja Pekka Ilmakunnas, matemaattis-luonnontieteellisen osaston puheenjohtaja Olavi Nevanlinna ja humanistisen osaston puheenjohtaja Erkki Hollo. Vuoden 2016 alusta alkaen pääsihteeri ei ole enää hallituksen jäsen.

Uutta pääsihteeriä on haettu vuoden 2015 aikana ja hän astuu hallituksen nimittämänä toimeen vuonna 2016.

Omaisuudenhoitotoimikuntaan vuonna 2016 kuuluvat hallituksen päätöksen mukaisesti esimies, varaesimies, varainhoitaja, pääsihteeri, herra Erkki Hollo ja herra Timo Viherkenttä.

Julkaisutoimikuntaan kuuluvat hallituksen viideksi vuodeksi kerrallaan nimittämät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä julkaisusarjojen toimittajat ja pääsihteeri. Varainhoitaja voi osallistua toimikunnan kokouksiin.

Tiedeakatemian toiminnan kehittämisen yhtenä suuntana on ryhmien aktivointi. Hallitus on nimennyt ryhmäuudistustoimikuntaan seuraavat henkilöt: rouva Kirsi Tirri (puheenjohtaja), jäseniksi rouva Anne Kovalainen sekä pääsihteeri ja herrat Kimmo Kontula, Olavi Nevanlinna ja Jukka Seppälä.

Syksyllä 2014 hallitus päätti perustaa apurahastrategiatyöryhmän. Työryhmään valittiin varaesimies (kokoonkutsuja), pääsihteeri ja herrat Ilmakunnas, Nevanlinna, Haapala ja Seppälä. Työryhmä jatkaa työskentelyä vuoden 2016 aikana.

Tiedeakatemian toimistossa työskentelee vuonna 2016 päätoimisena pääsihteeri, toimistopäällikkö ja toimistosihteeri.

3. Keskeinen toiminta vuonna 2016

3.1 Hallitus

Tiedeakatemian hallitus kokoontuu kuukauden ensimmäisenä maanantaina lukuun ottamatta kesäkautta. Vuoden 2016 hallituksen valitsee Tiedeakatemian syyskokous marraskuussa 2015. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta jäsentä.

3.2 Jäsenet ja ryhmät

Vuoden 2015 aikana Tiedeakatemian ryhmäuudistustoimikunta on koonnut ryhmien ja jäsenistön mielipiteitä jäsenvalinnasta ja ryhmien toiminnasta. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, jotka antaisivat mahdollisuuksia ryhmille tukea Tiedeakatemiaa sen pyrkimyksissä. Suunnitelmissa on myös Tiedeakatemian tuki ryhmien kokouksille ja muulle toiminnalle.

Ryhmäuudistustoimikunnan esityksestä vuoden 2016 jäsenvalinnassa on tarkoitus aktivoida Tiedeakatemian hallituksen mahdollisuus esittää uusia jäseniä osastojen kokouksissa. Tämä koskee erityisesti tutkimusalojen ja ryhmien väliin jääviä sekä uusien tieteenalojen tutkijoita. Hallituksen päätöksen mukaan näiden jäsenten valinta tapahtuu ryhmien kiintiöiden ulkopuolella. Ryhmät ja Tiedeakatemian jäsenet voivat esittää perusteltuja hakemuksia hallitukselle tällaisista tutkijoista.

3.3 Sääntömääräiset kokoukset

Keväällä 2015 sääntömääräisessä vuosikokouksessa hyväksyttiin Tiedeakatemian uudet säännöt. Niiden mukaisesti Tiedeakatemialla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa: kevätkokous ja syyskokous.

Tiedeakatemian kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuussa

 1. esitetään Tiedeakatemian vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
 2. päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joihin Tiedeakatemian hallinto ja tilit antavat aihetta;
 3. valitaan Tiedeakatemian uudet jäsenet; sekä
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään illallinen, johon voivat osallistua jäsenet (avec).

Tiedeakatemian syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa:

 1. valitaan seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi toimikaudeksi hallituksen vuosittain valittavat jäsenet sekä tilintarkastaja ja tämän varamies, sekä myös, toimikausien päättyessä, esimies, varaesimies, varainhoitaja ja osastojen sihteerit;
 2. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma; sekä
 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3.4 Yhteisistunnot

Tiedeakatemia järjestää kesäkuukausia lukuun ottamatta kuukauden toisena maanantaina ns. yhteisistunnon, johon on vapaa pääsy. Tilaisuudet järjestetään yleensä Säätytalolla. Toukokuussa yhteisistunnon sijaan on mahdollista järjestää jäsenretki.

3.5 Nuorten Akatemiaklubi

Nuorten Akatemiaklubia ja sen kokousten videointia jatketaan. Jäsenvalinta klubiin järjestetään Tiedeakatemian uusien jäsenten valinnan yhteydessä.

3.6 Apurahat

Tiedeakatemia jakaa apurahoja budjetin sallimissa puitteissa Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta, Eino Jutikkalan rahastosta, Matematiikan rahastosta, Emil Öhmannin Säätiöstä sekä Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiöstä. Tiedeakatemia rahoittaa tohtorien ulkomaista työskentelyä säätiöiden post doc -poolin kautta kolmivuotiskaudella 2016–2018.

Uutena apurahamuotona avataan vuonna 2016 haku tutkimusprojekteille. Apurahat rajoitetaan Väisälän rahastosta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja Jutikkalan rahastosta humanistisille aloille. Apuraha on tarkoitettu uusiin tieteellisiin avauksiin nuorille tutkijoille. Haku on tarkoitus järjestää kaksivaiheisena vuonna 2016.

3.7 Palkinnot

Tiedeakatemian vuosikokouksessa jaetaan Tiedeakatemian kunniapalkinto tieteellisessä työssä erityisesti ansioituneelle Tiedeakatemian jäsenelle.

Väisälän palkinto jaetaan vuosittain 1–3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Palkinnot myöntää Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta rahaston tukemille aloille.

Jutikkala-palkinnon myöntää Tiedeakatemian hallitus uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle.

Eino Jutikkalan historiapalkinto jaetaan joka kolmas vuosi professori Eino Jutikkalan nimeä kantavasta rahastosta ansioituneelle suomalaiselle historiantutkijalle. Palkinto on jaossa vuonna 2016. Ehdotuksen palkinnon saajasta tekee Tiedeakatemian hallitukselle historian ja arkeologian ryhmä.

3.8 Julkaisut

Tiedeakatemia julkaisee kansainvälisillä kielillä artikkelisarjoja Mathematica ja Mathematica Dissertationes sekä kirjasarjoja Folklore Fellows’ Communications ja Humaniora. FF Network -lehti toimii Folklore Fellows’ Communications -sarjan lukijoiden keskustelufoorumina. Sarjan Geologica–Geographica julkaiseminen on lopetettu vuonna 2015. Tiedepoliittiseen keskusteluun tarkoitettua Kannanottoja-sarjaa julkaistaan suomeksi. Tiedeakatemian vuosikirja vuodelta 2015 julkaistaan ennen kesää 2016.

Herra Jaakko Hämeen-Anttila on Tiedeakatemian ja Tiedeseuran yhteisen julkaisutoiminnan puheenjohtaja.

3.9 Vaikuttaminen

Suomalainen Tiedeakatemia pyrkii vuonna 2016 lisäämään vaikutusmahdollisuuksiaan neljällä tavalla:

 1. Tiedeakatemia pyrkii lisäämään jäsenistön ja ryhmien asiantuntemuksen käyttöä tutkittuun tietoon perustuvan poliittisen päätöksenteon neuvonannossa. Tämä tapahtuu kansainvälisellä tasolla osittain TANK:n kautta, mutta Tiedeakatemia tukee myös suoraan suomalaisten tieteenharjoittajien osallistumista kansainvälisten tiederaporttien laadintaan. Boreal Forest -raportin (EASAC) laatiminen alkoi vuonna 2015 ja jatkuu vuoden 2016 aikana. Tiedeakatemia on valittu vastuulliseksi toimijaksi raportin laadinnassa. Tiedeakatemian tulee jatkamaan tätä toimintaa ja tukee suomalaisten tieteenharjoittajien osallistumista vastaavien kansainvälisten raporttien laadintaan erityisesti, jos raportti koskee Suomea.
 2. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus järjestää ulkomaalaisten tiederaporttien kääntäminen kotimaisille kielille. Tarkoituksena on käyttää hyväksi Tiedeakatemian jäsenistön asiantuntemusta. Tiedeakatemian Kannanottoja-sarja on tarkoitettu vastaavaan kotimaiseen käyttöön.
 3. Tiedeakatemia perustaa työryhmän teemana ”Uusiutuva tiede – Suomen suuntaviivat”. Tarkoituksena on avata keskustelu tutkimuksen tulevaisuuden haasteista Suomessa, tuoda esiin uusia tutkimusaloja ja niiden mahdollisuuksia.
 4. Suomalaiseen tiedepolitiikkaan Tiedeakatemia vaikuttaa järjestämällä kokouksia ajankohtaisista aiheista.

3.10 Tiedotus

Tiedeakatemian tiedotusta on parannettu vuoden 2015 aikana luomalla Tiedeakatemialle tiedotuslehden ja blogin Tiedeakatemian kotisivuille. Uudet kotisivut ovat aukeamassa alkuvuodesta, ja tiedotuksen kehittämistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2016 aikana.

3.11 Sijoitustoiminta

Tiedeakatemian sijoitustoimintaa jatketaan Tiedeakatemian sijoitusstrategian suuntaviivojen mukaisesti. Sijoitustoiminnassa Tiedeakatemia noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan julkaisua ”Hyvä säätiötapa” periaatteita. Omaisuudenhoitotoimikunta antaa hallitukselle esityksiä ja suosituksia sijoitustoimintaa ylläpitävistä ja kehittävistä toimenpiteistä. Tiedeakatemian varainhoitajat antavat katsauksen hallitukselle vähintään kerran vuodessa, ja hallituksen varainhoitaja, pääsihteeri ja toimistopäällikkö tapaavat varainhoitajat lisäksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

3.12 Tapahtumien järjestäminen

Tiedeakatemia on keväällä 2015 ilmoittanut ottavansa Baltic Conference of Intellectual Cooperation (BCIC) -konferenssisarjan seuraavan tapahtuman järjestelyvastuun. Konferenssi järjestetään keväällä 2017 Helsingissä ja sen valmistelut käynnistyvät vuoden 2016 aikana.

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Koska olemme Suomalainen Tiedeakatemia, vuosi on meille mahdollisuus näkyä ja vakiinnuttaa asemamme Suomen yleistieteellisenä keskusseurana. Tieteen Päivät järjestetään samoin vuonna 2017, mihin Tiedeakatemia järjestää oman osuutensa.

Tiedeakatemian tilat ovat jäsenten käytettävissä pienimuotoisia tapaamisia varten, ja Tiedeakatemian toimisto avustaa käytännön järjestelyissä lähinnä kokoustekniikan ja tarjoilujen muodossa.

4. Edustukset muissa järjestöissä / toimielimissä

Tiedeakatemialla on edustus lukuisissa järjestöissä ja toimielimissä. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Alfred Kordelinin Säätiössä, Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnassa, Tieteen Päivien ohjelmatoimikunnassa, Sodankylän geofysiikan observatorion johtokunnassa, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan hallituksessa, Säätiöiden post doc -poolin johtoryhmässä, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiössä, EASACin neuvostossa, Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa, ICSUn (International Council for Science) kansallisissa komiteoissa. Lisäksi Tiedeakatemialla on mahdollisuus ehdottaa jäseniä useihin tieteen rahoituksesta päättäviin elimiin mm. Suomen Akatemian toimikuntiin. 

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050-4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050-4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi
(erityisesti apuraha-asiat, rekisteriasiat)

Pääsihteeri
Pekka Aula
040-7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi