Selvitys apurahasta

Selvitys apurahan käytöstä tulee jättää kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä.

Selvityksen jättäminen on tärkeää. Suomalainen Tiedeakatemia on kiinnostunut siitä, mitä sen myöntämällä apurahalla on saavutettu ja mikä on ollut apurahan merkitys. Selvitykset ovat tärkeitä myös tarkasteltaessa myönnettyjen apurahojen vaikuttavuutta. Selvityksellä apurahan käytöstä halutaan lisäksi varmistaa, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojen hakijoiden ja saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kaikki apurahaselvitykset hyväksyy Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.

Selvitys tehdään vain sähköisesti sähköisessä apurahajärjestelmässä. Selvitystä ei jätetä lainkaan paperisena. Järjestelmä on sama, minkä kautta on tehty myös hakemus, ja sitä tulee käyttää samoilla tunnuksilla kuin millä hakemus on tehty. Jos apurahaa ei ole haettu Suomalaisen Tiedeakatemian sähköisen järjestelmän kautta, luodaan uusi tunnus.

Sähköisessä selvityksessä kysytään perustietoja saadusta apurahasta. Lisäksi siinä on vapaamuotoisia kenttiä, missä tiivistetään muun muassa hankkeen tärkeimmät tavoitteet, keskeiset tulokset, apurahan hyöty tutkimukselle sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Täyttöohjeet löytyvät järjestelmästä.

Matka-apuraha- ja vierailuapurahaselvitysten yhteyteen tulee tehdä koko apurahan kattava kululaskelma. Selvitystä laadittaessa tulee olla selvillä käytetyn apurahan loppusumma ja mahdollinen ylijäämä. Matka-apurahasta raportoidessa mukaan tulee liittää kopiot kuiteista.

Rahaston apurahoista ei makseta päivärahoja. Sen sijaan apurahaa voi käyttää kasvaneisiin elinkustannuksiin matkan aikana, jos hakemuksessa tähän tarkoitukseen on apurahaa haettu. Kasvaneet elinkustannukset tulee selvittää muiden matkan kulujen yhteydessä.

Jatkohakemuksen yhteydessä jätetty selvitys edistymisestä ei korvaa loppuselvitystä. Apurahaa tohtoriopintoihin selvitettäessä väitöskirja ei korvaa loppuselvitystä. Linkin sähköiseen väitöskirjaan voi kuitenkin lisätä selvitykseen.