Selvitys apurahasta

Selvitys apurahan käytöstä tulee jättää kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä.

Selvityksen jättäminen on tärkeää. Suomalainen Tiedeakatemia on kiinnostunut siitä, mitä sen myöntämällä apurahalla on saavutettu ja mikä on ollut apurahan merkitys. Selvitykset ovat tärkeitä myös tarkasteltaessa myönnettyjen apurahojen vaikuttavuutta. Lisäksi selvityksellä apurahan käytöstä halutaan varmistaa, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojen hakijoiden ja saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kaikki apurahaselvitykset hyväksyy Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.

Selvitys tehdään ainoastaan sähköisesti sähköisessä apurahajärjestelmässä. Selvitystä ei jätetä lainkaan paperisena. Järjestelmä on sama, jonka kautta myös hakemukset jätetään, ja sitä tulee käyttää samoilla tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Jos apurahaa ei ole haettu Suomalaisen Tiedeakatemian sähköisen järjestelmän kautta, tulee luoda uusi tunnus.

Sähköisessä selvityksessä tiedustellaan perustietoja saadusta apurahasta. Lisäksi selvityksessä on vapaamuotoisia kenttiä, joihin tulee tiivistää muun muassa hankkeen tärkeimmät tavoitteet, keskeiset tulokset, apurahan hyöty tutkimukselle sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Täyttöohjeet löytyvät järjestelmästä.

Matka-apuraha- ja vierailuapurahaselvitysten yhteyteen tulee tehdä koko apurahan kattava kululaskelma. Selvitystä laadittaessa tulee olla selvillä käytetyn apurahan loppusumma ja mahdollinen ylijäämä. Matka-apurahasta raportoidessa mukaan tulee liittää kopiot kuiteista.

Rahaston apurahoista ei makseta päivärahoja. Sen sijaan apurahaa voi käyttää kasvaneisiin elinkustannuksiin matkan aikana, jos hakemuksessa on haettu apurahaa tähän tarkoitukseen. Kasvaneet elinkustannukset tulee selvittää muiden matkakulujen yhteydessä.

Jatkohakemuksen yhteydessä jätetty selvitys edistymisestä ei korvaa loppuselvitystä. Tohtoriopintoihin myönnettyä apurahaa selvitettäessä väitöskirja ei korvaa loppuselvitystä. Selvitykseen voi kuitenkin lisätä linkin sähköiseen väitöskirjaan.