Tieteelliset ilmiökartat -hanke käynnistyy

Yhteiskunnallisten päätösten tueksi on tarjolla koko ajan enemmän tutkittua tietoa, mutta samalla olennaisen tiedon löytäminen ja hyödyntäminen on yhä vaikeampaa. Nyt käynnistyvässä nelivuotisessa Tieteelliset ilmiökartat -hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja siihen, miten tutkittua tietoa saadaan tehokkaasti kanavoitua päätöksenteon tueksi.


Tutkitun tiedon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi hankkeessa jatkokehitetään Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin ilmiökartta-toimintamallia. Ilmiökartta on menetelmä tiedollisten kokonaiskuvien luomiseksi ja luotettavien tietosynteesien toteuttamiseksi päätöksentekijöitä varten. Se kertoo, mitä ilmiöstä tiedetään luotettavasti tuoreimman tutkimuksen perusteella.

Ilmiökartat tuotetaan alusta asti tiiviissä vuorovaikutuksessa aiheen parissa toimivien asiantuntijoiden – niin tutkijoiden kuin hallinnon, järjestöjen ja yritysten edustajien – kanssa. Näin varmistetaan, että lopputulos on yhteiskunnallisesti relevantti ja vastaa todellisiin tarpeisiin. Uudenlaisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen onkin hankkeessa keskeisessä roolissa.

Hankkeessa kehitetään tietosynteesien tuottamisen ja hyödyntämisen edellytyksiä. Esimerkiksi

  • kokeillaan teknologisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan automatisoida tiedonhakua ja tuottaa jatkuvasti päivittyviä eläviä tietosynteesejä,
  • kehitetään tutkimusaukkojen kartoituksista rahoitusorganisaatioiden päätöksentekoa toimintamalli,
  • kehitetään malli, jolla ilmiökarttojen pohjalta saadaan tuotettua relevantteja ja oikein kohdistettuja toimenpide-ehdotuksia,
  • kokeillaan uudenlaisia viestintä- ja vuorovaikutuskeinoja syntetisoidun tutkimustiedon välittämiseksi päätöksentekijöille,
  • kehitetään yliopistojen kanssa verkkokoulutusmalli vahvistamaan synteesien tuottamisessa tarvittavia metodologisia ja metatieteellisiä taitoja,
  • laaditaan eettinen ohjeistus ilmiökarttojen tuottamiseen osallistuville ja
  • tuotetaan työkalupaketti, jonka avulla kuka tahansa pystyy hyödyntämään ilmiökartta-menetelmää.

Ilmiökarttoja tuotetaan erityisesti lääketieteeseen, teknisiin tieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvistä aiheista.

Hankkeen rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. Hankkeesta voit lukea tarkemmin täältä.